Contacteer Ons

+32 (0) 51 200 628

HOOFDKANTOOR

Onze-Lieve-Vrouwstraat 19, bus 1, 8850 Ardooie

HUB KORTEMARK

Staatsbaan 89, 8610 Kortemark

HUB TIELT

Georges Pannemaekerstraat 21, 8700 Tielt

info@ctaccountants.be

Door gebruik te maken van deze website (www.ctaccountants.be), wordt u geacht kennis te hebben genomen van de deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De op deze website aangeboden informatie en gepubliceerde teksten zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. 

Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Hoewel Collectieve Tax Accountants de uiterste zorg besteedt aan controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Collectieve Tax Accountants worden gewijzigd. Collectieve Tax Accountants kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Links van derde partijen op de website van Collectieve Tax Accountants, worden niet door Collectieve Tax Accountants gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Collectieve Tax Accountants aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Collectieve Taks Accountants of rechthoudende derden. Zonder voorafgaande toestemming van Collectieve Tax Accountants mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.

Meer informatie aangaande intellectuele eigendomsrechten en bescherming van de informatie op de website kunt u vinden bij “Privacybeleid”.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, of algemene opmerkingen of vragen heeft omtrent de website, kan u steeds contact opnemen via info@ctaccountants.be.