Contacteer Ons

+32 (0) 51 200 628

HOOFDKANTOOR

Onze-Lieve-Vrouwstraat 19, bus 1, 8850 Ardooie

HUB KORTEMARK

Staatsbaan 89, 8610 Kortemark

HUB TIELT

Georges Pannemaekerstraat 21, 8700 Tielt

info@ctaccountants.be

Verplichtingen voor laadpunten bij parkings

Verplichtingen in de toekomst

Op heden is het plaatsen van laadpunten op bestaande parkings nog niet verplicht. Enkel bij nieuwbouw of grondige verbouwing geldt een verplichting tot het installeren van laadpunten. Die verplichting zou er evenwel komen vanaf 2025 voor bestaande niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen bij parkeerterreinen vanaf 21 parkeerplaatsen, of er nu een omgevingsvergunning aangevraagd wordt of niet.

Huidige regelgeving

Vraagt u vanaf 11/03/2021 een omgevingsvergunning aan voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie voor parkeerterreinen bij gebouwen? Dan moet de nodige laadinfrastructuur (1) voor het installeren van laadpalen reeds voorzien worden.
Bij nieuwbouw is dit verplicht voor elke parkeerplaats bij een parkeerterrein met 2 of meer parkeerplaatsen (2), terwijl bij ingrijpende renovatie (3), elke parkeerplaats pas laadinfrastructuur moet krijgen bij minstens 11 parkeerplaatsen.

(1) Met laadinfrastructuur bedoelt men het voorzien van de nodige aansluitingsmogelijkheden voor een toekomstige aansluiting van laadpalen (zoals wachtleidingen, kabels, kabelgoten,…) Het laadpunt zelf maakt daar dus geen deel van uit.

(2) De oprit wordt niet meegeteld, aangezien dit een toegangsweg is, en geen parkeerterrein.
Voor een binnengarage met twee plaatsen, dient bij nieuwbouw, in principe dan weer wel laadinfrastructuur voorzien te worden.

(3) Onder een ‘grondige’ renovatie wordt verstaan: de renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

Bovendien geldt de installatieverplichting alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Voor parkeerterreinen met minstens 11 parkeerplaatsen:

Bij nieuwbouw of ‘grondige renovatie’ (zie boven, punt 3) dienen minstens 2 oplaadpunten voorzien te worden, die al volledig geïnstalleerd zijn.
Bovendien moet er voor minstens 1 op 4 parkeerplaatsen de nodige laadinfrastructuur (zie boven, punt 1) voorzien worden.

Boete bij niet naleving?

Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de verplichtingen voldaan is, kan men een administratieve geldboete opleggen van:

 • 2.000,00 euro per ontbrekend laadpunt voor elektrische wagens
 • 1.000,00 euro per parkeerplaats wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische wagens in een later stadium mogelijk te maken

Belastingvermindering in de personenbelasting

Investeer je tussen 01/09/2021 en 31/08/2024 in de aankoop en installatie van een laadpaal, dan levert je dat een belastingvoordeel op.

Enkele voorwaarden:

 • geldt enkel voor een laadstation voor elektrische wagens die in of bij de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft gevestigd op 1/01 van het aanslagjaar
 • de kosten die in aanmerkingen komen zijn de kosten voor de aankoop van een in nieuwe staat laadstation, de plaatsing én de keuring van de installatie
 • de uitgaven vinden plaats tussen 01/09/2021 en 31/08/2024

Bijkomende voorwaarden met betrekking tot het laadstation:

 • het laadstation kan digitaal gekoppeld worden met een beheerssysteem dat de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation kan sturen en waarbij deze verbinding vrij ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers
 • het laadstation gebruikt uitsluitend stroom die wordt geleverd op basis van een overeenkomst met een stroomleverancier die zich ertoe verbindt om uitsluitend stroom te leveren die geproduceerd is op basis van hernieuwbare energiebronnen OF die ter plaatse wordt opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen
 • de installatie is goedgekeurd voor een erkend keuringsorganisme
 • de belastingplichtige heeft de belastingvermindering niet aangevraagd voor een vorig belastbaar tijdperk

Wanneer is de belastingvermindering NIET van toepassing:

 • wanneer de uitgaven in aanmerking genomen zijn als werkelijke beroepskost
 • wanneer de uitgaven recht geven op investeringsaftrek
 • wanneer de uitgaven door de werkgever van de belastingplichtige of de rechtspersoon waarvan de belastingplichtige bedrijfsleider is, worden terugbetaald als eigen kosten van die werkgever of rechtspersoon

Het bedrag waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, kan niet meer zijn dan 1.500,00 euro per laadstation en per belastingplichtige. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. De belastingvermindering is ook maximaal beperkt tot:

 • 45% van de in aanmerking te nemen uitgaven die betaald zijn in 2021 of 2022;
 • 30% van de in aanmerking te nemen uitgaven die zijn betaald in 2023;
 • 15% van de in aanmerking te nemen uitgaven die zij betaald in 2024.

Daarnaast ben je ook verplicht om enkele documenten ter beschikking te stellen van de administratie:

 • de factuur (deze vermeldt het adres waarop het laadstation is geplaatst)
 • het bewijs van betaling
 • bewijsstukken die toelaten vast te stellen dat het laadstation aan de voorwaarden voldoet
 • het keuringsattest

Oplaadstations als beroepskost

De investering van een laadstation kan ook in acht genomen worden als beroepskost. Meer bepaald de afschrijvingen met betrekking tot het laadstation dat publiek toegankelijk is, zijn aftrekbaar ten belope van:

 • 200% voor afschrijvingen met betrekking tot investeringen gedaan tussen 01/09/2021 en 31/03/2023
 • 150% voor afschrijvingen met betrekking tot investeringen gedaan tussen 01/04/2023 en 31/08/2024

Deze verhoogde aftrek is van toepassing wanneer aan een reeks voorwaarden voldaan wordt.

 • het laadstation moet lineair afgeschreven worden over minstens vijf jaar
 • er mag geen aanspraak gemaakt worden op investeringsaftrek
 • kan ten vroegste vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is
 • het laadstation moet als publiek toegankelijk kunnen beschouwd worden. Dit is het geval wanneer het tenminste gedurende de gangbare openingstijden OF de sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk is voor derden.
 • om van de fiscale stimulus te kunnen genieten dient het laadstation een intelligent laadstation te zijn. De laadtijd en het laadvermogen meteen kunnen gestuurd worden door een energiebeheerssysteem
 • het laadstation moet kunnen gekoppeld worden met een energiebeheerssysteem ongeacht het merk of de ontwikkelaar van dit beheerssysteem (van toepassing vanaf 2023)

Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. Dat geldt bv. ook voor de kosten voor bekabelingswerken, kosten met betrekking tot de elektriciteitscabine die nodig zijn voor de werking van de laadstations. (‘Thuis’batterijen komen niet in aanmerking).

Author

vierthom